Կայքի մասին

Կայքը ստեղծուած է տեղական արտադրանքն ու ծառայութիւնները քննարկելու եւ քննադատելու համար։ Յօդուածներում արտայայտուած կարծիքները, լինելով սուբիեկտիւ, կարող են չհամապատասխանել ձեր կարծիքներին։

Կայքում տեղ գտած յօդուածները գլխաւորապես գրուած են դասական ուղղագրութեամբ, որով միտում ունենք վերստին կիրարկելու եւ տարածելու մեսրոպեան ուղղագրութիւնը։